Izvještaj o nasilju nad djecom u BiH

Logo_BA_4-min_4_2U sklopu projekta pod nazivom „Zaštita djece od nasilja i promocija inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj”, UNICEF je u BiH angažovao mnoge lokalne partnere. Kao članica “NEVAC” mreže Fondacija Krila nade je učestvovala sa aktivnostima usmjerenim na kreiranje mehanizama i alata za nezavisni monitoring i izvještavanje o nasilju nad djecom i socijalnu inkluziju djece sa poteškoćama u razvoju od strane NVO.

Osnova za monitoring bili su indikatori za praćenje stanja nasilja nad djecom, koji su grupisani u nekoliko tematskih oblasti: obrazovanje, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita i posebne mjere zaštite. Za izradu indikatora korišteni su: Indikatori za monitoring primjene Konvencije o pravima djeteta (revidirani i prilagođeni za BiH kontekst), indikatori za monitoring Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe, i Strategija za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH za period od 2012. do 2015. godine.

U procesu monitoringa je učestvovalo 11 organizacija, između ostalih i Fondacija Krila nade iz 11 gradova iz Bosne i Hercegovine. Na bazi prikljupljenih lokalnih izvještaja kompiliran je objedinjen izvještaj koji daje pregled stanja u svih jedanaest zajednica.

Priručnik je dostupan i u online formi Izvještaj o nasilju nad djecom u BiH

Podijeli