CENTAR ZA PSIHOTERAPIJU, SAVJETOVANJE I EDUKACIJU

Centar za psihoterapiju i edukaciju je stalni projekat Fondacije u kojem je stručno osoblje centra razvilo model podrške korisnicima, utemeljen na principima socijalnog uključivanja, osnažujući korisnike da vode kvalitetan život. Podrška korisnicima se temelji na principu individualizacije s ciljem razvoja vlastitih snaga i sposobnosti korisnika. Pristup u radu je multisistemski i multidisciplinarni i zato su, pored različitih oblika psihološke podrške, u Centru razvijene i druge aktivnosti: program zapošljavanja, instruktivna nastava, kreativne i edukativne radionice, i drugo.

Model podrške koji je razvila Fondacija je naročito značajan za djecu sa poteškoćama u učenju jer uključuje savjetodavni rad sa roditeljima, saradnju sa školom i savjetovanje/psihoterapiju i podršku u učenju sa djetetom.

WoH Centar predstavlja savjetovalište otvorenog tipa za sve osobe koje iskažu potrebu za podrškom u sferi psiho-socijalnog funkcionisanja i pruža slijedeće usluge:

  • Psihološka procjena
  • Individualna psihoterapija – individualni rad sa klijentima.
  • Psihoedukativne tematske grupe (za adolescente, žene, nezaposlene,…)
  • Edukativne kreativne radionice.
  • Podrška u učenju.
  • Pomoć pri odabiru zanimanja i aktivnom traženju posla.
  • Saradnja sa drugim organizacijama i pojedincima koje/i pružaju istu ili srodnu vrstu pomoći ranjivim kategorijama.

Centar u svom programskom dijelu rada sa korisnicima nema ograničenja kada je u pitanju uzrast, spol kao ni  druga demografska ili slična obilježja.