ŠKOLA JE NAJADEKVATNIJE OKRUŽENJE ZA POMOĆ DJECI

Fondacija Krila nade je od svog osnivanja 1994. godine do danas realizovala niz programa psihosocijalne podrške za djecu i mlade. Programi su se realizovali u saradnji sa osnovnim i srednjim školama na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Program detraumatizacije za ratom traumatiziranu djecu je počeo davne 1994. uz stručno vođstvo prof. dr Ejuba Čehića i temeljio se na psihosocijalnom pristupu tretmanu simptoma traume. Program je, pored individualnih mjera podrške,  posebnu pažnju posvećivao širem društvenom kontekstu u kojem korisnik živi – porodica, škola i šira društvena zajednica. Program je trajao do 2010. godine, u pet osnovnih škola u BiH sa ukupno 140 djece.

Fondacija je nastavila razvijati psihosocijalne programe koji su, prateći promjene u potrebama korisnika, sve više postajali prilagođeni potrebama određene populacije ili problema sa kojima se korisnici susreću. Tako se program mijenjao u program podrške u učenju i program razvoja socijalnih vještina za djecu osnovnoškolskog uzrasta.

U protekle tri godine Fondacija je, u saradnji sa osnovim i srednjim školama sa područja Kantona Sarajevo, realizirala slijedeće projekte:

  • Projekt izgradnje socijalnih vještina za učenike osnovnih škola pod nazivom “Budimo prijatelji”, dio primarne prevencije maloljetničkog prijestupništva na nivou Kantona Sarajevo – Akcionog plana „Strategije prevencije protiv maloljetničkog prijestupništva za BiH“  i to u 6 osnovnih škola u 2010 godini.  Projekat je podržan od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS.
  • Projekat „Ljetna škola- podrška u učenju, dopunska nastava“, se realizira svake godine, zadnjih šest godina, mjesec dana prije popravnih ispita za učenike osnovnih škola iz socijalno ugroženih porodica. U realizaciji projekta učestvuju nastavnici volonteri iz BiH.

Projekat „Povećanje nivoa zapošljivosti“ namjenjen mladima bez radnog iskustva sa pod-projektom Podrška u nastavku školovanja za odrasle, bez završene srednje škole. Početak projekta je 2011., a trajat će do 2015. godine uz finansijsku podršku cfd Švicarske.

Integracija ili inkluzija: redefiniranje kulture, politika i prakse u školama Kantona Sarajevo

Projekat  “Integracija ili inkluzija: redefiniranje kulture, politika i prakse u školama Kantona Sarajevo” se realizira u periodu oktobar 2012 – juli 2013 sa ciljem razvijanja modela inkluzivne obrazovne prakse, utemeljenog na saradnji sa svim relevantnim društvenim akterima, koji odgovara na različitosti svih učenika i podiže njihovo aktivno učešće u školskoj zajednici i time u društvu uopšte.  Projekt je podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH.Redefiniranje školske kulture, politika i prakse se temelji na  Indeksu  inkluzivnosti koji predstavlja novi teoretski i praktični koncept razvoja sistema obrazovanja djece u interkulturalnim sredinama. Indeks inkluzivnosti osigurava unapređenje uslova za kvalitetno učenje i učešće svih učenika tokom obrazovanja i predstavlja promjenu paradigme inkluzije od integracije djece sa posebnim obrazovnim potrebama ka inkluzivnoj školi koja je osjetljiva za razlike u porijeklu, interesovanjima, iskustvima, znanju i vještinama djece i mladih ljudi.Partneri na projektu su OŠ Čengić Vila I i OŠ Hamdija Kreševljaković iz Sarajeva. Škole se nalaze u različitim lokalnim zajednicama, razlikuju se po broju učenika i razvijaju vlastita inkluzivna rješenja.  Iako različite, obje škole trebaju podršku u daljem razvoju inkluzivnog obrazovanja. Odabir škola različitih kapaciteta je izvršen sa ciljem razvoja i testiranja modela inkluzije u različitim uslovima.Posebna vrijednost projekta je zapošljavanje psihologa, koji su sada dio školskog stručnog tima.  U okviru projekta, za nastavno osoblje i školske psihologe će biti organizovana dodatna edukacija čiji je cilj povećanje kompetencija iz oblasti inkluzivnog obrazovanja.

Indeks inkluzivnosti
Indeks inkluzivnosti   je skup materijala za podršku samoprocjeni škole, uključujući sve aspekte i aktivnosti koji doprinose prevazilaženju prepreka za učenje i učešće djece, mladih osoba ali i nastavnika i roditelja/staratelja.

Inkluzivni razvoj podrazumijeva procjenu postojećeg stanja u školi u cilju planiranja aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi škola razvila inkluzivnu kulturu, politiku i praksu.

Korištenjem Indeksa inkluzivnosti škola prolazi kroz pet faza, od procjene postojećeg stanja do osmišljavanja inkluzivnog plana razvoja, uzimajući u obzir stavove, vrijednosti i mišljenje svih članova školske zajednice uz optimalno korištenje svih postojećih resursa.
Uključivanje roditelja u proces obrazovanja djece i unapređenje mehanizama saradnje škole sa roditeljima će biti unaprijeđeno i izradom Brošure za roditelje, sa informacijama o filozofiji inkluzije, konceptu aktivnog učešća, zakonskom okviru, pravima i obavezama roditelja.