Izvještaj o nasilju nad djecom

U projektu pod nazivom „Zaštita djece od nasilja i promocija inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj”, UNICEF je u BiH angažovao mnoge lokalne partnere. Fondacija Krila nade je učestvovala kao partner Udruženju “Zdravo da ste”.

Osnova za monitoring bili su indikatori za praćenje stanja nasilja nad djecom, koji su grupisani u nekoliko tematskih oblasti: obrazovanje, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita i posebne mjere zaštite. Za izradu indikatora korišteni su: Indikatori za monitoring primjene Konvencije o pravima djeteta (revidirani i prilagođeni za BiH kontekst), indikatori za monitoring Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe, i Strategija za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH za period od 2012. do 2015. godine.

Kao rezultat projekta nastao je izvještaj o nasilju nad djecom koji je dostupan ovdje.