Pitanja vezana za javni poziv

BALKAN MONITORING PUBLIC FINANCES_LOGOPitanja koja su stigla na adresu projektnih kordinatora iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

1. Pitanje:

Obzirom da aktivnosti projekta mogu uključivati: Medijske članke, programe, serijale i kampanje moje  pitanje  glasi: da li privatna radio stanica sa tematskim medijskim projektom  može aplicirati na  ovaj javni poziv?

Odgovor:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za organizacije civilnog društva i nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) zvanično registrovane na području Bosne i Hercegovine.

Dakle, aplicirati možete samo ukoliko ste registrovani kao neprofitno lice.

2. Pitanje:

Ideja je da, nakon edukacije zaposlenih regionalnog javnog portala o konceptu i pojmovima javnih finansija lokalnih samouprava, kreiramo serijal članaka vezanih za temu konkursa. U tom pogledu, da li bi se novčani iznos uplaćen portalu za pisanje i objavljivanje ovih članaka tretirao kao programski trošak ili kao trošak osoblja?

Odgovor:

Opisana aktivnost koju planirate da sprovodite ne spada u budžetsku liniju vezanu za ljudske resurse jer njome nije angažovan/a zaposleni/a iz Vaše organizacije, već se tretira kao “programski trošak”. Preporuka je da pomenuti portal Vama dostavi fakturu, bez iskazanog PDV-a.

3. Pitanje:

Pitanje se odnosi na A6 izjavu o podobnosti, i molila bih za vaše pojašnjenje: uz čije prisustvo se potpisuje ova izjava, da li je to predsednik Upravnog odbora ili nadzornog ili neko sasvim treći?

Odgovor:

To može biti bilo koja osoba zaposlena u organizaciji, nije bitna njena pozicija.

4. Pitanje:

Koja procedura se primjenjuje prilikom oslobađanja od PDV-a?

Odgovor:

Ukoliko vaša organizacija dobije grant, nakon potpisivanja ugovora, mi smo za vas dužni tražiti potvrdu za oslobađanje od PDV-a.

5. Pitanje:

Da li se na javni poziv može javiti udruženje (NVO) u partnerstvu sa lokalnim medijem (npr. internet portal ili lokalna televizija)?

Odgovor:

Udruženje mora biti aplikant dok partner može biti i lokalni mediji.

6. Pitanje:

Naša organizacija je osnovana 2018. godine, ali postoji ovaj uvjet: kopija finalnog godišnjeg finansijskog izvještaja za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha) ovjeren od strane odgovorne agencije za finansijske transakcije i ovjeren od ovlaštenog računovođe u tekućoj godini. Što ćemo učiniti u ovom slučaju?

Odgovor:

U ovom slučaju nije potrebno dostaviti bilans stanja i bilans uspjeha, s tim da je dokaz o registraciji organizacije obavezan.

7. Pitanje:

Prilikom popunjavanja aplikacione forme naišli smo na nepodudarnost u zahtjevima u vezi a budžetom. Prema smjernicama, rečeno je da postotak ljudskih resursa i administrativnih troškova ne mogu biti veći od 40%, a prema obrascu A7-kontrolna lista rečeno je da postotak ljudskih resursa i administrativnih troškova ne smije prelaziti 20%. Možete li nam reći koji dokument da koristimo za pripremu budžeta?

Odgovor:

Došlo je do pogreške u Dodatku A7 – kontrolna lista. Ispravne informacije nalaze se u smjernicama u kojima je navedeno da postotak ljudskih resursa i administrativnih troškova ne može biti veći od 40%.

8. Pitanje:

Postavili ste kriterij da organizacije koje se prijavljuju za javni poziv mogu biti nevladine organizacije, naše je pitanje da li je i MASIT kao privredna komora, osnovana Zakonom za privredne komore, jer prema Zakonu sve komore su neprofitne i nevladine organizacije. Imamo projektnu ideju koja bi bila primjenjiva na ovaj poziv i želimo se prijaviti ako zadovoljavamo kriterije prihvatljivosti.

Odgovor:

Kao što ste rekli da je MASIT gospodarska komora, osnovana Zakonom o privrednim komorama, a ne Zakonom o udruženjima ili fondacijama, nažalost niste u mogućnosti applicirati za ovaj poziv.

9. Pitanje

Prilikom izrade budžeta u dinarima koji kurs RSD – EUR trebamo koristiti?

Odgovor:

Molimo vas da korstite vrijednost kursa za oktobar Evropske komisije (1 RSD = 0.00846 EUR), dostupno na: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

10. Pitanje

Koja procedura se primenjuje prilikom oslobađanja od PDV-a? Imali smo različita iskustva sa ovim procedurama, od precizno razrađenih do toga da su troškovi PDV na račun naše organizacije.

Odgovor:

Za sve usluge/sredstva/radove koji podliježu oslobađanju od PDV-a neophodno je pravovremeno pripremiti Zahtjev zaoslobađanje i prateću dokumentaciju. Nema razloga da PDV trošak snosi vaša organizacija. Detaljna uputstva dostupna su na ovom linku http://www.cfcu.gov.rs/tag.php?tag=tax

Dodatna pomoć administrativna i/ili logistička biće obezbeđena svim korisnicima grantova od strane Fraktala. (za druge zemlje to će biti kordinatori iz te zemlje).

11. Pitanje

 Ukoliko predlog projekta bude prihvaćen da li je plaćanje u dinarima ili eurima? Ovo pitanje nam je važno zbog ranijih iskustava.

Odgovor:

Prenos granta će biti u dinarima. (ili u ekvivalentu u zavisnosti od države).

12. Pitanje

U Excell obrascu, koji se koristi za izradu budžeta, automatski se obračunava zbir samo za stavku Vlastiti doprinos (Kolona I). Da li je reč o tehničkoj greški ili ostale stavke ne treba dostavljati zbirno?

Odgovor:

Izvinjavamo se zbog toga, u pitanju je tehnička greška, molimo vas da primenite sumu u svim kolonama (F-I)

13. Pitanje

Da li projekat čije se aktivnosti realizuju isključivo na lokalnom nivou zadovoljava zahteve konkursa ili je potrebno uključiti više opština/gradova, raditi sa vlastima na nacionalnom nivou i sl.?

Odgovor:

Poziv ima samo tematska ograničenja. Nivoi (loklani/nacionalni) delovanja i sprovođenja projektnih aktivnosti nisu zadati kriterijumima Poziva. Takođe, na vama je da li ćete projektom obuhvatiti više subjekata.

14. Pitanje

Da li pod osobljem podrazumijevate koordinatora projekta i sl, a npr istraživača kao nezavinsnog eksperta i da li u tom slučaju istraživač ulazi u taj limit od 40%?

Odgovor:

Koordinator projekta svakako spada u budžetsku liniju – ljudski resursi i njegov/njen honorar/plata ulazi u dozvoljenih 40%. Ukoliko je za potrebe projekta neophodno angažovati eksternog eksperta, koji nije zaposlen u organizaciji, taj trošak ne spada u gore pomenutu budžetsku liniju.

Molimo Vas da obratite pažnju da su neki odgovori vezani za zakonsku regulativu zemlje iz koje je stiglo pitanje.

Podijeli